• 12-08-65
  • banner-12-08
  • King
  • HOPE01
  • HOPE02

 News ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบทางไกล Application Zoom

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ ยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระเงินกองทุนนอกงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบ Microsoft Teams

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566