• 12-08-65
  • banner-12-08
  • King
  • HOPE01
  • HOPE02

 News ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเกษตรแม่นยำสูง จากคุณฮิโรจิ วาตานาเบะ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารเกษตรวิวัฒน์ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้นิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)