• 12-08-65
  • banner-12-08
  • King
  • HOPE01
  • HOPE02

 News ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพน. ชั้น 2 อาคาร 3 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายนายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพน. ชั้น 2 อาคาร 3

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการรบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ ห้องประชุมธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ