โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
   
  ที่มาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
   
  สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อ  
  เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร(แก้ไข 15 ก.พ. 56)
   
  หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ การเรียกเก็บค่าปรับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  (14 ก.ค. 54)
   
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 22/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน
  ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  (ลว 21 ม.ค. 57)
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 397/2554 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงาน
  ส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่1-2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 11 ส.ค. 54)
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 39/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
  เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร (ลว. 19 ม.ค. 54)
   
  หนังสือเวียน
  หนังสือที่ กษ 1108/14646 เรื่องการจัดสรรวงเงินและค่าบริหารจัดการ ปีที่ 2 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556)
  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร (ลว. 27 ธ.ค. 55)
   
  เอกสารดาวน์โหลด
  คำแนะนำ (สำหรับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) วิธีการขอเบิกเงินกู้และการส่งชำระหนี้โครงการ 
  สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
  คำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
  และรายละเอียดการอนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงิน
  คำแนะนำขั้นตอนการขอกู้เงินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร และแบบฟอร์มต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  แบบจัดทำแผนการใช้เงินค่าบริหารจัดการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
  แบบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด
   
  รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรครั้งที่ 1 
  ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 54
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรครั้งที่ 2 
  ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 55
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรครั้งที่ 3  
  ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 55
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรครั้งที่ 4