โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเล

  ของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธียกระดับราคาให้ยั่งยืน
   
  -มิติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 อนุมัติ
  ให้ขยายระยะเวลาโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วย
  วิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน ออกไป 2 ปี จากสิ้นสุดวันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2565
  เพื่อยกเว้นค่าปรับให้กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
1. โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธียกระดับราคาให้ยั่งยืน
   
2. มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
 

(แผ่นสรุป) (หน้า 1-3) (หน้า 43) 

   
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาด
  เกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน
   
4. คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 149/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชแทน
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559
   
5. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเล
  ของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธียกระดับราคาให้ยั่งยืนระดับจังหวัด (ไฟล์ตัวอย่างคำสั่ง)
   
6. แบบคำขอกู้เงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเล
  ของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธียกระดับราคาให้ยั่งยืน (ไฟล์แบบคำขอกู้)
   
7. ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือ
  ทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธียกระดับราคาให้ยั่งยืน และหนังสือค้ำประกัน
  (ไฟล์ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)
   
8. แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้/แบบตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงินกู้ (ไฟล์แบบรายงานผลฯ)