โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
  เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
 

 -มติคณะกรรมการสงเคาะห์เกษตรกรมีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 อนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาโครงการความเข็มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดออก
ไปอีก 3 ปี จากสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยได้รับการยกเว้นค่าเบี้ยปรับใน
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี

  -มติคณะกรรมการสงเคาะห์เกษตรกรมีการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 อนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาโครงการความเข็มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดออก
ไปอีก 1 ปี จากสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยได้รับการยกเว้นค่าเบี้ยปรับใน
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
  เอกสารดาวน์ โหลด
  คู่มือปฏิบัติงานเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ฉบับปรับปรุง)
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
  (คู่มือ หน้า 1- 56) 
(ภาคผนวก ส่วนที่ 1) 
(ภาคผนวก ส่วนที่ 2)
   
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข็มแข็ง
  ให้กับกลุ่มเกษตรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด พ.ศ.2559 ลว.10 สิงหาคม 2559
2. หนังสือมอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/8695  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
  (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่ 259/2546 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2546)
3. หนังสือมอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/9200  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 
  (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่ 260/2546 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2546)
   
  หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
  (ไฟล์ Excel)  (ไฟล์ Word) (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม2559) 
   
  เอกสารบัญชีแนบท้าย 
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
2. มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
3.1 มติคณะรัฐมนตรี
  3.2 ความเห็นของ 6 หน่วยงาน
4. คำแนะนำขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตกร โครงการฯ
  4.1 คำแนะนำ ขั้นตอนการขอกู้เงิน (สำหรับกลุ่ม กบส.)
  4.2 คำแนะนำ วิธีการขอเบิกเงินกู้ และการส่งชำระเงิน (สำหรับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์)
  4.3 คำแนะนำ ขั้นตอนการขอกู้เงิน (สำหรับกลุ่มเกษตรกร)
5. ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฯ
6. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการฯ ระดับจังหวัดและพื้นที่
  6.1 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  6.2 คำชี้แจงเพิ่มเติม
7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้ การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดชำระหนี้
  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฯ พ.ศ.2559
8. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร   โครงการฯ พ.ศ.2559
9. แบบคำขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฯ (ปรับใช้ตามวัตถุประสงค์)
10. ร่างสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามโครงการฯ และหนังสือค้ำประกัน
  10.1 หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ (word)
  10.2 หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ (excel)
  10.3 สัญญาค้ำประกัน
11. การจัดสรรวงเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน โครงการฯ
12.  การจัดสรรวงเงินจ่ายขาดกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของกลุ่มเกษตรกร โครงการฯ
13.  แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้/แบบตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงินกู้
  13.1 แบบรายงานหนี้ค้างชำระ
  13.2 แบบติดตามตรวจสอบผลการใช้เงินกู้
  13.3 แบบรายละเอียดการรับ-จ่ายเงิน
  13.4 แบบทะเบียนคุมรายการรับ-จ่ายเงิน
  13.5 แบบรายงานงบทดลอง
  13.6 แบบรายงานงบกำไรขาดทุน และงบดุล
   
  หมายเหตุ
1.  สำเนาคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 216/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เรื่องมอบอำนาจ
  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 
  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
  เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
2.  มติคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน
  ในการผลิตและการตลาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
   
  เอกสาร 5 ฉบับ ไม่ได้จัดทำไว้ในเล่มคู่มือ
1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
2.  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554
3.  พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
4.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0505.4/ว 239 ลงวันที่ 12 กันยายน 2545 เรื่องการเทียบตำแหน่ง