โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา
  ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
   
 

-มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวีนที่ 3 มีนาคม 2565 อนุมัติให้ได้รับการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ 1) และยกเว้นค่าเบี้ยปรับจากต้นเงินที่ค้างชำระ ในส่วนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างการติดตามเร่งรัดจากองค์กรเกษตรกรนับจากวันผิดนัดชำระจนกว่าจะบังคับคดีเสร็จสิ้น และได้รับการยกเว้นค่าเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี

   
 

เอกสารดาวน์โหลด

- คู่มือปฎิบัติงานเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
   
- เอกสาร 2 ฉบับที่ไม่ได้จัดทำไว้ในเล่มคู่มือ
  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
   
  เอกสารบัญชีแนบท้าย
   
1. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
   
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
   
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 และสรุปความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
4.1 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 379/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559
  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
4.2 หลักเกณฑ์และผลการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
  ของส่วนราชการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
  (สำหรับรายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลโดยจะแจ้งให้ทราบในคู่มือปฎิบัติงานต่อไป)
4.3 กรอบวงเงินกู้ยืมและเงินจ่ายขาด ค่าบริหารจัดการโครงการ
   
5. หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1105/9643 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการอนุมัติให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนฯ
  (โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดได้ รายละเอียดตามเอกสาร)
   
6.1 หนังสืออำนาจ ที่ กษ 1105/8695 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มอบอำนาจในการลงนามในหนังสือสัญญา
  กู้ยืมต่างๆ ในฐานะผู้ให้กู้แทนกรมกับสถาบันเกษตรกร
6.2 หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1115/9200 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ให้มีอำนาจปฎิบัติราชการแทน
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนที่เกียวข้องกับการจำนองทรัพย์สิน เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ 
  การบังคับจำนอง การถอนจำนอง
6.3 หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1115/11314 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้มีอำนาจปฎิบัติราชการแทน
  ในการดำเนินคดี และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งปวง รวมทั้งทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
  กับคู่ความในคดี
6.4 กำหนดแนวทางการไกล่เกลี่ยคดี และประนีประนอมหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
   
7. (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการฯ ระดับจังหวัด
   
8. ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุน
  เงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสถาบันเกษตรกร พ.ศ. 2559
   
9. ขั้นตอนการดำเนินงานและผังการกู้เงินและขอเบิกเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
   
10. หลักเกณฑ์การเบิกเงินจ่ายขาด เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
   
11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้ การเรียกเก็บค่าปรับจากการผิดนัดชำระหนี้
   
12.1 แนวทางปฎิบัติ เรื่องการขอกู้เงิน ขอเบิกเงิน รายงานผลการเบิกจ่าย และรับชำระเงินกู้โครงการฯ
12.2. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/7867 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
  เรื่องสำรวจข้อมูลสถาบันเกษตรกร
12.3 สรุปผลการสำรวจคุณสมบัติ และความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ
   
13.1 คำแนะนำขั้นตอนการขอกู้เงิน (สำหรับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์)
13.2 คำแนะนำ วิธีการขอเบิกเงินกู้ และการส่งชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  (สำหรับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์)
13.3 คำแนะนำ วิธีการขอเบิกเงินกู้ และการส่งชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
  (สำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
   
14.1 ตัวอย่างหนังสือขอกู้เงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
14.2 บัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแผนความต้องการใช้เงินกู้
   
15.1 (ร่าง) สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
15.2 สัญญาค้ำประกัน
   
16.1 แบบรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู้
16.2 แบบรายงานที่ 1 สรุปผลการจ่ายเงินกู้ฯ
   
17.1 แบบตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงินกู้
17.2 แบบรายงานที่ 2 สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินกู้
   
18.

แบบรายงานที่ 3 - 6 สำหรับรายงานกลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน

   
19.   รายงานสรุปผลดำเนินน้ำระยะ 1 ณ 15 ก.ย.64