โครงการเพื่อขอกู้เงินโดยตรงจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
01 กษ 1105/3013 เรื่องการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร
(ลว 2 เม.ย. 63)
01 สรุปผลการอนุมัติโครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินโดยตรงจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
01 คู่มือการขอรับการสนับสนุน เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
01 ตัวอย่าง หนังสือขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
01  สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด / สระบุรี 
01 สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด / กำแพงเพชร 
01 สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด / อุทัยธานี 
01 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด / เชียงใหม่ 
01 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด / นครปฐม
01 สหกรณ์นิคมแม่ริมจำกัด / เชียงใหม่
01 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด / กำแพงเพชร
01 วัตถุประสงค์ในการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
01 พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 
01 การกำหนดผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  และ เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2562
01 รายชื่อสหกรณ์ ที่ได้รับผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ เกรดดีเลิศ ประจำปี 2562