pic1ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
    ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (ลว 07-02-65) 
 
pic1ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการ
    ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ลว 03-02-65)
 
pic1วันที่ 10 มกราคม 2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
 
pic1กษ 1111/2652 ขออนุมัติบุคคลภายนอกในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการ
ของกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว 29-11-64
 
pic1กษ1105/7066 จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้ก้บสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน   
  จังหวัด  พื้นที่ 1 พื้นที่ 2  ข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กพส.9 (ลว 09-07-64)  
pic1สำรวจความต้องการของสหกรณ์ ในการเข้าร่วมโครงการพิเศษเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัด  พื้นที่ 1  พื้นที่ 2 (ลว.11-11-64)      
     จังหวัด  พื้นที่ 1 พื้นที่ 2  ข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กพส.9 (ลว 09-07-64)   
 pic1การจัดชั้นลูกหนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
     จังหวัด  พื้นที่ 1 พื้นที่ 2  ข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กพส.9 (ลว 09-07-64)   
pic1ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสหกรณ์เข้าร่วมโครงการพิเศษเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2564  
     จังหวัด  พื้นที่ 1  พื้นที่ 2  (ลว 21-06-64)  
     แบบฟร์อมแจ้งรายชื่อและสมาชิกที่มีความประสงค์ขอสนับสนุนเงินกู้ กพส. (โครงการพิเศษ)  
pic1 สำรวจความต้องการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการปกติ)  
     จังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย (กพส.1 ส่วน1) (กพส.1 ส่วน2)  
     พื้นที่ 1  พื้นที่ 2  เอกสารแนบ (กพส.1 ส่วน1) (กพส.1 ส่วน2)  (ลว.2-06-64)   
pic1 การสำรวจความพึงพอใจของสหกรณ์ที่มีต่อการให้บริการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    จังหวัด  พื้นที่1  พื้นที่ 2  QRcode(ลว.17-05-64)   
pic1 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
     การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจัดจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนา  
     สหกรณ์ (กพส.) (ฉบับที่ 4)  (ลว.01-04-64)  
pic1 ติดตามแผนการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  
     จังหวัด  พื้นที่ 1 พื้นที่ 2  (ลว.12-03-64)   
pic1สำรวจความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
   จังหวัด  พื้นที่ 1   พื้นที่ 2 (ลว.18-01-64)   
pic1กษ 1105/9131 เรื่องข้อมูลผลการจัดชั้นลูกหนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้  
    กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จังหวัด)(พื้นที่1-2) (ลว.30-09-63)   
pic1กษ 1105/9040 เรื่อง แผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
    แบบรายงานแผนการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว.28-09-63)  
pic1กษ 1105/8765 เรื่องสำรวจความต้องการเงินกู้ กพส.ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟู  
     การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ (ลว.22-09-63)  
pic1 กษ 1105/6320 เรื่อง ให้จังหวัดยืนยันแผนการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.21-07-63)  
pic1 แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของสหกรณ์ที่มีต่อกระบวนการการให้บริการของ   
     กองทุนพัฒนาสหกรณ์     ลิงค์URL    ลิงค์QRcode (ลว.10-07-63)  
pic1 กษ 1105/5812 เรื่อง การจัดชั้นลูกหนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลว.08-07-63)  
pic1 แผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จังหวัด)(พื้นที่ 1)  
    (พื้นที่ 2) (ลว.10-06-63)    
    ของเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID - 19) (จังหวัด)  (พื้นที่ 1)  (พื้นที่ 2) (ลว.01-04-63)   
pic1กษ 1105/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
     (จังหวัด)   (พื้นที่ 1)   (พื้นที่ 2) (ลว.19-03-63)   
pic1กษ 1105/2446 เรื่อง การติดตามแผนการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    (จังหวัด)  (พื้นที่ 1)  (พื้นที่ 2)  (ลว.17-03-63)   
pic1กษ 1105/2299 เรื่องสำรวจความต้องการเงินกู้ กพส. ตามโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับ  
    ผลกระทบจากภัยแล้ง (จังหวัด)   (พื้นที่ 1)   (พื้นที่ 2)   (ลว.13-03-63)   
pic1กษ 1105/1699 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 (ลว.25-02-63)  
pic1กษ 1105/1699 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1(ลว.25-02-63)  
pic1กษ 1105/1698 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
    (ลว.25-02-63)