h046

ปีงบประมาณ 2566 โครงการสนัสบนุนเงินทุนสหกรณ์ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี พ.ศ. 2566 (คลิก)
โครงการพิเศษ โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในสถาบันเกษตรกร ปี 2566  (คลิก)
  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66  (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2566  (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกาตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (คลิก)
  โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (คลิก)
  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)  (คลิก)
  โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการค้าสำหรับร้านค้าสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจซุเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปี 3  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ 4  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อนเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  (คลิก)
   
ปีงบประมาณ 2565 โครงการสนับสนุนเงินทุนสหกรณ์ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
สานต่ออาชีพเกษตรกร ปี พ.ศ. 2565 (คลิก)
โครงการพิเศษ โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ปี 2565 (คลิก)
  โครงส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2564/65 (คลิก)
 

โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคมีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตสอดคล้องยุทธศาสตร์
พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560-2569 
 (คลิก) 

  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คลิก)
  โครงการเพิ่มศักยภาพดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)
  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ประมง และปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (คลิก)
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (คลิก)  แนวทางปฏิบัติงาน
  โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้าง
ภาคเกษตร (ASPL) (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ภายใต้นโยบายปรับเปลี่ยนการเกษตรตาม
แผนที่ Agri-Mapประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ 3 (คลิก)  แบบติดตามโครงการ
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ (คลิก)  แบบติดตามโครงการ
  โครงการจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2565 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ 2 (คลิก)
   
ปีงบประมาณ 2564 โครงการนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร (คลิก)
โครงการพิเศษ โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่สหกรณ์ในสถาบันเกษตรกร (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิดน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (คลิก)
  โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร (คลิก)
  โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ (คลิก)
  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการร่วมกลุ่มเครือข่าสยธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงิน กพส. ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (คลิก)
  โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจร้านสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ (คลิก)
  โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้าง
ภาคเกษตร (ASPL) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (คลิก)
  โครการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ภายใต้นโยบายปรับเปลี่ยนการเกษตรตาม
แผนที่ Agi-Map ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ ๕) (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ ๒ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชิพในยุค New Normal (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการทำโรงเรือนเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart  Farm) (คลิก)
  โครงการสนับสนุนสินเชื่อจัดหาเครื่องผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต (คลิก)
    
ปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (คลิก)
โครงการพิเศษ โครงการส่งเสริมและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่สหกรณ์ในสถาบันเกษตรกร ปี 2563 (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
โครงการหลวง ปี 2563 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาค
การเกษตร (ASPL) (คลิก)
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 4) (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่ (คลิก)
  โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (คลิก)
  โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ภายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตาม
แผนที่ Agri-Map ในนิคมสหกรณ์ (คลิก)
   
ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (คลิก)
โครงการพิเศษ โครงการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้า (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจตลอดห่วงโซ่ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงิน กพส. ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  และโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิก)
  โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายรัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึง
  แหล่งเงินกองทุน (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้าง
  ภาคการเกษตร (ASPL) ยูทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1:การสร้างความเข้มแข็ง (คลิก)
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด (ASPL) ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 4: 
  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ภายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่
  Agri-Map ในนิคมสหกรณ์ ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (คลิก)
   
ปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (คลิก)
โครงการพิเศษ โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2562 (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการหลวง ปี 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
ปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 3) (คลิก)
  โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ถายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map
ในนิคมสหกรณ์ ปี 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร (คลิก)