เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
หนังสือที่ กษ1102/782 เรื่องมาตรการที่จะดำเนินการกับสหกรณ์ที่ค้างชำระหนี้เงินทุนและกองทุนต่าง ๆ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนการดำเนินคดี (ลว. 20 ม.ค. 2542)
หนังสือที่ กษ1101/15233 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับสินเชื่อของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 3 ธ.ค. 2541)

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารเงิน กพส.

หนังสือที่ กษ 1105/11299 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
(ลว.15 ต.ค. 2558) 
หนังสือที่ กษ 1108/10095 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
(ลว 7 ต.ค.2557) 
หนังสือที่ กษ1108/10464-10466 เรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2556
(ลว. 26 ส.ค. 2556) แบบรายงาน 
หนังสือที่ กษ1108/13517 เรื่องซักซ้อมแนวทางการบริหารเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 28 พ.ย. 2555) 
หนังสือที่ กษ1108/11116 เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการโอนดอกผลดอกผลเงินกองทุนนอกงบประมาณ (ลว. 21 ก.ย. 2555)
อ้างถึงหนังสือ ที่ กษ 1108/9961
หนังสือที่ กษ1108/9961 เรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2555
(ลว. 29 ส.ค. 2555)
หนังสือที่ กษ1108/9340 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 (ลว. 17 ส.ค. 2555)
หนังสือที่ กษ1108/7809 เรื่องเร่งรัดการส่งหลักฐานเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 10 ก.ค. 2555)
หนังสือที่ กษ1113/075 เรื่องขออนุมัติใช้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 16 ก.พ. 2555)
หนังสือที่ กษ1110/12641 เรื่องการบริหารจัดการเงินกพสปีงบประมาณ 2555 ส่วนภูมิภาค (ลว. 26 ต.ค. 2554)
หนังสือที่ กษ1110/12600 เรื่องการบริหารเงินกู้ กพส ปีงบประมาณ 2555 (ลว. 25 ต.ค. 2554)
หนังสือที่ กษ1110/9777 เรื่องโอนดอกผลที่เกิดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกองทุนนอกงบประมาณ
และรายงานยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร (ลว. 18 ส.ค. 2554)
หนังสือที่ กษ1110/11006 เรื่องการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ส่วนภูมิภาค) (ลว. 16 ก.ย. 2553)
หนังสือที่ กษ1110/9585 เรื่องการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้เงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 9 ก.ย. 2547)
หนังสือ ด่วนที่สุดที่ กษ1110/6011 เรื่องการยกเว้นค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของส่วนราชการ (ลว. 16 มิ.ย. 2547)
หนังสือที่ กษ1110/11563 เรื่องแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ลว. 1 ต.ค. 2546)
หนังสือที่ กษ1110/1940 เรื่องวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกเงินกู้ และการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ลว. 28 ก.พ. 2546)

  ระเบียบเกี่ยวกับบัญชี และการเงิน
หนังสือที่ กษ 1105/5917 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว.3 มิ.ย.2558)
คู่มือวิธีปฏิบัติตามกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและสงเคราะห์ของรัฐ
หนังสือที่ กษ 1108/9928 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการปฏิบัติงานสำหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2556 (ลว. 15 ส.ค. 2556)
หนังสือที่ กษ 1108/8671 เรื่องยืนยันยอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56 (ลว. 16 ก.ค. 2556) แบบ 1-3
หนังสือที่ กษ1110/10138 เรื่องการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.3/ว105 เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ.2551 (ลว. 20 มี.ค. 2551)
หนังสือที่ กษ1110/11778 เรื่องแนวทางปฏิบัติทางด้านการเงินและการบัญชีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 11 พ.ย. 2547)

  ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินคดี
หนังสือที่ กษ 1108/14461 แนวทางการขอไกล่เกลี่ยคดี หรือประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 26 ธ.ค. 2555)
หนังสือที่ กษ 1108/3868 การติดตามเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน และค่าใช้จ่ายคืนโจทย์ (ลว. 30 เม.ย. 2555)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 10/2553 เรื่องเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)(ระหว่างศาลปกครองนครราชสีมา-ศาลจังหวัดสุรินทร์)
(ลว. 20 มิ.ย. 2553)
คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 624/2552 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบังคับคดีและคณะกรรมการอำนวยการศูนย์
ประสานงานบังคับคดี (ลว. 6 พ.ย. 2552)
หนังสือที่ กค 0414/20167 เรื่องการขอประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง (ลว. 16 ส.ค. 2550)
หนังสือที่ กษ 1110/6689 เรื่องแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเงินทุน
ที่เข้าข่ายลักษณะการฟ้องคดีในศาลปกครอง (ลว. 13 มิ.ย. 2550)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.3/ว336 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ลว. 19 ก.ย. 2549)
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2/ว44 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่ง (ลว. 23 มิ.ย. 2549)
หนังสือที่ กษ 1101/4244 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้
ตามคำพิพากษา (ลว. 8 เม.ย. 2548)
คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 454/2548 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ลว. 8 มิ.ย. 2548)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะปฏิวัติที่ ลธ.ปว 12986/2515 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี (ลว. 4 ธ.ค. 2515)
ระเบียบเกี่ยวกับเงินทุนอื่น

หนังสือที่ กษ1110/9938 เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดขึ้นจากการนำเงินกองทุนฝากธนาคาร
(ลว. 24 ส.ค. 2553)

  การค้ำประกันและหลักประกัน
ตัวอย่างแบบหนังสือสัญญาจำนอง
ตัวอย่างหนังสือสัญญาจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ (ไม่จำนองที่ดิน) 
หนังสือที่ กษ 1110/1456 เรื่องซักซ้อมการจำนองสิ่งปลูกสร้างจดทะเบียนเป็นประกันการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ลว. 8 ก.พ. 2554) 
หนังสือที่ กษ1110/1702 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการค้ำประกันเงินกู้ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ (ลว. 19 ก.พ. 2552) 
หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ1110/11452 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ลว.15 ต.ค. 52) 
หนังสือที่ กษ 1110/2664 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ (ลว. 15 มี.ค. 2549) 
หนังสือที่ กษ 1110/6948 เรื่องแนวทางปฏิบัติการการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
(ลว. 5 ก.ค. 2549) 
หนังสือที่ กษ 1110/14035 เรื่องการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ (ลว. 1 ธ.ค. 2548) 
หนังสือที่ กษ 1110/3609 เรื่องการค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์ (ลว. 4 เม.ย. 2545)
หนังสือที่ กษ 1110/11442 เรื่องการค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์ (ลว. 4 พ.ย. 2542)
 
  การมอบอำนาจ
เรื่องมอบอำนาจการจำนอง การถอดจำนอง การบังคับจำนอง อ้างถึงหนังสือมอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว.8 ส.ค.2548)
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
คำสั่งที่ 412/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2555)
คำสั่งที่ 411/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2555)
คำสั่งที่ 84/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 17 ก.พ. 2555) (ยกเลิก 30 ส.ค.2555)
คำสั่งที่ 83/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 17 ก.พ. 2555)
คำสั่งที่ 82/2555 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ลว. 17 ก.พ. 2555)
คำสั่งที่ 440/2554 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2554) (ยกเลิก 17 ก.พ.2555)
คำสั่งที่ 439/2554 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2554) (ยกเลิก 17 ก.พ.2555)
คำสั่งที่ 124/2553 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ลว. 31 มี.ค. 2553) (ยกเลิก 30 ส.ค.2554)
คำสั่งที่ 123/2553 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ลว. 31 มี.ค. 2553) (ยกเลิก 30 ส.ค.2554)
คำสั่งที่ 122/2553 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553)
(ยกเลิก 30 ส.ค.2555)
คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 2/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553)
หนังสือมอบอำนาจที่ กษ1115/8433 (ลว. 4 ส.ค. 2552)
คำสั่งที่ 530/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ลว. 9 ธ.ค. 2552) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)
คำสั่งที่ 529/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ลว. 9 ธ.ค. 2552) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)
คำสั่งที่ 502/2550 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เเกี่ยวกับ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 27 พ.ย. 2550) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)
หนังสือมอบอำนาจที่ กษ1101/9313 มอบอำนาจดำเนินการในฐานะผู้รับจำนอง (ลว. 8 ส.ค. 2548)
คำสั่งที่ 149/2546 เรื่องมอบอำนาจให้ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ลงนาม
ในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 13 มี.ค. 2546)
หนังสือที่ กษ1101/5817 เรื่องการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีเพ่ง (ลว. 30 พ.ค. 2546) 
คำสั่งที่ 290/2544 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในบันทึกต่อท้ายแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 10 ก.ค. 2544)
คำสั่งที่ 574/2540 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 20 พ.ย. 2540)
คำสั่งที่ 266/2539 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดรับจำนอง และไถ่ถอนจำนองทรัพย์สิน (ลว. 26 เม.ย. 2539)
(ใช้หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ1101/9313 แทน)

  เกี่ยวกับการเบิกเบี้ยประชุม
พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หนังสือที่ กค 0406.4/ว.322 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ลว. 24 ก.ย. 2551)
หนังสือที่ กค 0406.4/ว.21 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2553 (ลว. 23 ก.พ. 2553)

หนังสือที่ กค 0406.4/ว.39 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ลว. 27 เม.ย. 2554)
หนังสือที่ กค 0406.4/ว.81 (13 ก.ย. 2554) เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับ
กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ลว. 13 ก.ย. 2554)

หนังสือที่ กษ 1103/835 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ลว. 1 มี.ค. 2556)
  หนังสือเกี่ยวกับการสืบทรัพย์
หนังสือที่ กษ 1115/11392 เรื่องการบังคับคดีแพ่งและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้
การขอประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง (ลว. 13 ต.ค. 2552)
หนังสือที่ กษ 1101/4244 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้
ตามคำพิพากษา (ลว. 8 เม.ย. 2548)
หนังสือที่ มท 0726/ว 02433 เรื่องหน่วยราชการขอให้นำชี้ตำแหน่งที่ดิน