h043
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กพส
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 326/2564 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร กพส.
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 77/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 112/2563 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 172/2563 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1และพื้นที่2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งสริมสหกรณ์
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 173/2563 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งสริมสหกรณ์
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 17/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการกรมส่งเสริม เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ กพส.
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 2/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 1/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 2/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์