h042
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
การจัดการและการจัดจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
การจัดการ และการจัดจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) (ฉบับที่ 3)
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการจัดหาผลประโยชน์ และการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) (ฉบับที่ 2)
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการจัดหาผลประโยชน์ การจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) พ.ศ.2550
 
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหรณ์ (กพส.) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557
 
มอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจที่ กษ1105/5270 (ลว.16 พ.ค. 60) (ฉบับแก้ไข)
หนังสือที่ กษ1108/11397 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินคดี (ลว.12 พ.ย. 57)