* การยกเว้นการติดอากรตามประมวลกฏหมายรัษฏากร พ.ศ.2481 (มาตรา121)*
  เอกสารดาว์นโหลดของกลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์
   
1481893491 document เอกสารประกอบคำขอกู้เงิน กพส. สำหรับสหกรณ์
  แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ใช้ในกรณีให้สมาชิกกู้)
  แบบสำรวจสมาชิกที่แสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ใช้ในกรณีจัดหาและรวบรวม)
  แบบคำขอกู้สำหรับสหกรณ์
  แบบคำขอผ่อนผันการชำระหนี้ 
  แบบคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  แบบแนวทางการขอไกล่เกลี่คดี หรือประนีประนอมหนี้เงินกู กพส.
   
1481893491 document เอกสารการทำนิติกรรม (กพส.)
 
หนังสือสัญญา กพส. (ทั่วไป/โครงการพิเศษ) กพส.สญ.1/66 (ปรับปรุงตามหนังสือที่ กษ 1108/6) ( 1 ตุลาคม 2558)
  หนังสือสัญญา กพส. (แบบรายงวด) กพส.สญ. 3/66 (ปรับปรุงตามหนังสือที่ กษ 1108/6) ( 1 ตุลาคม 2558)
  หนังสือสัญญา กพส. (ปาล์ม)
  หนังสือค้ำประกัน (แก้ไข 11 ก.พ. 58)
  บันทึกต่อท้าย (แก้ไข 11 ก.พ. 58)
   
1481893491 document แบบการนำเสนอของจังหวัด การแจ้งผลและการแจ้งเตือน (กพส.)
แบบการนำเสนผลการวิเคราะห์ (กพส.บ 1/52)
แบบแจ้งผลการพิจารณาเงินกู้และการขอเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส. บ 2/52)
แบบแจ้งผลการโอนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส. บ 3/52)
  แบบแจ้งยอดหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส. บ 4/52) (เพิ่มส่งแบบ Barcode)
  แบบแจ้งให้สหกรณ์ ชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส. บ 5/52)
  แบบแจ้งให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนสหกรณ์ (กพส. บ 6/52)
  แบบแจ้งขอบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส. บ 7/52)
  แบบแจ้งให้ชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และบอกกล่าวบังคับจำนอง (กพส. บ 8/52)
   
1481893491 document แบบรายงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
แบบรายงานการคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ ปี 2556-2558
แบบแผนงานโครงการที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัด
 
แบบสำรวจประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชำระหนี้จากสหกรณ์ กพส.1 ส่วนที่ 1
  แบบสำรวจประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับหนี้จากสหกรณ์ กพส.1 ส่วนที่ 2
  แบบสรุปรายงานการอนุมัติ/เบิกจ่ายและรับชำระหนี้ กพส.2
  แบบรายงานขอเบิกเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.3
  แบบรายงานการตรวจสอบการใช้เงินกู้และติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.4
  แบบผลการตรวจสอบการใช้เงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.5 ส่วนที่ 1
  แบบรายงานการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.5 (ส่วนที่ 2)
  แบบรายงานการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ผิดนัดเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.6
  แบบประเมิณผลงานสหกรณ์ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.7
  แบบสรุปประเมิณผลงานสหกรณ์ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.8
  ข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาหกรณ์ กพส. 9
  แบบรายระยะเวลาดำเนินการขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.11
  แบบรายงานผลโครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้
  แบบรายระยะเวลาดำเนินการขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
  แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ กพส.-จ.1
  แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.-จ. 2
  แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  กพส.-จ. 3
  แบบบันทึกข้อความเรื่องขอส่งสำเนาการชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.- จ4
  คำแนะนำการคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสหกรณ์ MCR
  ตารางคำนวณการวิเคราะห์ MCR
  ตารางคำนวณ IRR
  ตารางคำนวณ ดอกเบี้ย/ค่าปรับ