ความเป็นมาของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
  การแข่งขันของประเทศ FTA
   
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหณ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1
2. โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก(Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA
3. โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ(Premium) เพื่อรองรับตลาด AEC (ปิดโครงการ)
4. โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยวสัตว์เพื่อรองรับ AEC
5. โครงการปรับโครงสร้างโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
 

การแข่งขันข้าวไทยสู่สากล (ปิดโครงการ)

6. โครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) (ปิดโครงการ)
7. โครงการปรับโครงสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จำกัด (เลิกสหกรณ์)
8. โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก (ปิดโครงการ)
10. โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง  (ปิดโครงการ)
11. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
12. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
14.  โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
  กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   
  Website ที่เกี่ยวข้องของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
  การแข่งขันของประเทศ (FTA)
Website กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
  (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
 
 

คู่มือเสนอขอรับการสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) (ลว 10 มี.ค.64)

เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ลว 10 มี.ค.64)