โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
 Pic1Icon ที่มาโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
 Pic1Icon ระเบียบ ประกาศ คำสั่งหนังสือเวียนกรมส่งเสริมสหกรณ์
  หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1105/5270 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 475/2545 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้
     เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการฯ  แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว 5 ก.ย. 2545)
  หนังสือที่ กษ 1108/1613 (12 มี.ค. 2557) เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งเงินบริจาคและ
     ค่าธรรมเนียมของสหกรณ์และหลักเกณฑ์การปรับตารางการบริจาคเงิน ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับ
     โครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
 

มาตรการกับสหกรณ์ที่ไม่ส่งเงินบริจาคตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
-
 หลักเกณฑ์การตอบรับการบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร(ASPL)
- แนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ที่ค้างชำระเงินบริจาคและค่าธรรมเนียม ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)