ความเป็นมา
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 NEW
   ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการเงินและการพัสดุ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534
   หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1105/3697 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 NEW
               โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
  1. โครงการการบริหารจัดการลิ้นจี่ ปี 2553 (เงินทุนหมุนเวียน)
2. โครงการบริหารการจัดลำใย ปี 2553 (เงินทุนหมุนเวียน)
3. โครงการการบริหารจัดการลำใย ปี2549
4. โครงการแก้ไขปัญหากระเทียมทั้งระบบ ปี 2547/48
5. โครงการสนุบสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย ปีเพาะปลูก 2546/47
6. โครงการสนับสนุนทุนจัดซื้อเตาอบลำใย ปี 2545
7. โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริหารตลาดข้าวของสหกรณ์ ปี 2544/45
8. โครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
9. โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544
10. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถายันเกษตกร ปี 2543
11. โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2543
12. โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2542
13. โครงการผลิตลูกสุกรพันธุ์ดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร
14. โครงการเผยแพร่และพืชอนามัยปลอดภัยสารพิษในปีการท่องเที่ยวไทย
15. โครงการผลิตอและจำหน่ายข้าวหอมมะลิของสหกรณ์
16. โครงการพัฒนาอาชืพการเลี้ยงหอยแครงและหอยนางรมแบบยั่งยืน
17. โครงการแทรกแซงตลาดหัวหอมใหญ่ ปีการผลิต 2539/40
18. โครงการแทรกแซงตลาดกระเทียมของสหกรณ์ ปีการผลิต 2539/40
19. โครงการสนับสนุนจัดซื้อเตาอบลำใย ปี 2539
20. โครงการส่งเสริมโคนมภายใต้แผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (สร้างศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ)
21. โครงการแทรกแซงตลาดถั่วเหลืองโดยขบวนการสหกรณ์ ปี 2538
22. โครงการรักษษระดับราคาสุกร ปี 2537/38
23. โครงการตัดวงจรลูกสุกรและสุกรแม่พันธุ์ของสหกรณ์  ปี 2536/37
               แนวทางการติดตามการชำระหนี้
  หนังสือที่ กษ 1110/517 เรื่อง กรอบแนวทางการติดตามการชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
พร้อมเอกสารแนบ (ลว 18 ม.ค. 2553)
หนังสือที่ กษ 1110/583 เรื่อง ร่างคำสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยการฟ้องร้องดำเนินคดี และพิจารณาการจำหน่ายหนี้สูญเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมเอกสารแนบ (ลว 19 ม.ค. 2554)
หนังสือที่ กษ 1110/8513 เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระตามคำพิพากษาของเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร(ลว 20 ก.ค. 2554)

หนังสือที่ กษ 1110/13200 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับลูกหนี้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร(ลว 17 พ.ย. 54)

หนังสือกรมการค้าภายใน ที่ พณ 0409/ว13418 เรื่องสรุปผลการประชุม คชก. ครั้งที่ 12/2555 (ลว 20 ธ.ค. 55)

หนังสือกรมการค้าภายใน ที่ พณ 0409/ว4125 เรื่องสรุปผลการประชุม คชก. ครั้งที่ 3/2556 (ลว 19 เม.ย. 56)

  หนังสือที่ กษ 1105/106 เรื่อง สรุปผลการคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 10/2563