ที่มาเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554
  ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1105/5270 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
- ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุนและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. 2556
- ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
สำหรับโครงการต่างๆ พ.ศ. 2549
- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 75/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินและกำหนดมาตรการ
- การใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
- คู่มือ "ขอกู้ตรง" เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   
  เอกสารประกอบการบรรยาย แนวปฏิบัติด้านการบัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
   
  แนวทางการเจรจาประนีประนอมยอมความลูกหนี้ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
   
  โครงการที่อยู่ในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
- โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่2
- โครงการเพื่อขอกู้เงินโดยตรงจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
  (ปี พ.ศ. 2559 - 2564  โดยคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559)
  ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
  (อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ)
   
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
  (ปี 2559 - 2564  โดยคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559)
  ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
  ตัวอย่าง แผนการผลิตของกลุ่มเกษตรกร (กรณีกลุ่มเกษตรกรขอกู้เงินฯ)
   
- โครงการชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไย ปี 2548
  ผลการดำเนินงานโครงการชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไย ปี 2548
   
- โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน
  (ปี 2558 - 2563) โดยคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีมติอนุมัติ ในกาประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558)
  ผลการดำเนินงานโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน
   
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร มูลค่า 500 ล้านบาท (มี.ค. 2554 - ก.ย. 2559)
  ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร มูลค่า 500 ล้านบาท
   
- โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกรมูลค่า 1000 ล้านบาท
  (พ.ค. 2551 - พ.ค. 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์นำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2558
  อนุมัติให้ขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี)
  ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกรมูลค่า 1000 ล้านบาท
   
- โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ( 300 ล้านบาท) (ปี 2551-2553)
  ผลการดำเนินงานโครงการสนุบสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร 300 ล้านบาท
   
  ผลการดำเนินงานโครงการ 
  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564