h029
           การติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563 - 2565
           -สรุปผลการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563 - 2565
 
          โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
           pic3คู่มือปฏิบัติงานโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
           - ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย
           - ตัวอย่างมติขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยฯ ปี 2566
           - แบบ ลบ.2 ปี 2566
           - แบบ ลบ.3 ปี 2566
           - แบบ บจ.1 ปี 2562-2565
           - แบบ บจ.1 ปี 2566
           - แบบ บจ.2 ปี 2562-2565
           - แบบ บจ.2 ปี 2566
           - แบบ สพ (ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน)
 
        โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก
        pic3คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
           หนี้ค้างชำระของสมาชิก
           -แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างของสมาชิกให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
           -แบบรายงานผลการดำเนินโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
           -สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ (34 สหกรณ์)
 
       โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       pic3คู่มือปฏิบัติงานโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          - ตัวอย่างมติขอเบิกเงิน (สำหรับสหกรณ์)
          - ตัวอย่างหนังสือขอเบิก (สำหรับสหกรณ์)
          - ตัวอย่างหนังสือรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน (สำหรับจังหวัด)
          - แบบ ลบ.2 ปี 2565
          - คำอธิบาย ลบ.2
          - แบบ ลบ.3 ปี 2565
          - คำอธิบาย ลบ.3
          - ตัวอย่าง ลบ.3 ปี 2565
          - การใช้สูตรและฟังชั่น
          - แบบ ตส.1 ปี 2565
          - แบบ ตส.2 ปี 2565
          - คำอธิบาย ตส.
          - แบบ บจ.1 ปี 2563
          - แบบ บจ.1 ปี 2564
          - แบบ บจ.1 ปี 2565
          - คำอธิบาย บจ.1
          - แบบ บจ.2 ปี 2563
          - แบบ บจ.2 ปี 2564
          - แบบ บจ.2 ปี 2565
          - แบบ สพ
       pic3โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์

       pic3 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           นังสือขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการอบรม
           - ภาคผนวก 3-3 แบบลงลายมื่อชื่อผู้เข้ารับการอบรม
           - ภาคผนวก 3-4  แบบรายงานการอบออนไล์ผ่านระบบZoom
           - ภาคผนวก 3-5 แบบสมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2565
           - ภาคผนวก 4-1 (ร่าง) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
           - ภาคผนวก 4-2 (ร่าง) แบบประเมินผลโครงการ
           - ภาคผนวก 4-3 (ร่าง) แบบสรุปผลโครงการ
           - ภาคผนวก 4-4 ถึง 4-5 (ร่าง) แบบฟอร์มแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
           - ภาคผนวก 5-1 (ร่าง)โครงการฟื้นฟูอาชีพ
           - ภาคผนวก 5-2 (ร่าง) แบบประเมินผลโครงการ
           - ภาคผนวก 5-3 (ร่าง) แบบสรุปผลโครงการสมาชิก 16 พ.ค.64
           - ภาคผนวก 5-4 (ตัวอย่าง) แบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิก
           - ภาคภนวก 7 (ตัวอย่าง) และ แบบสำรวจความต้องการเงินกู้
           - ภาคผนวก 8 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
         โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       pic3เล่มคำแนะนำการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงาน
       pic3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
       pic3คู่มือปฏิบัติงานโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
           -แบบ ตส 1-2 ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก
           -แบบ บจ 1-2
           -แบบ ลบ 2
           -แบบ ลบ 3
           -หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรรายย่อย 
           -หนังสือรายงานผลการเบิกจ่ายชดเชยดอกเบี้ย
           -หนังสือสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกรขอเบิกเงินชดเชยฯ
           -รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่มีมติขอเบิกฯ
มาตราการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยอุทกภัย ปี 2562 (พายุโซนร้อน "โพดุล"
และพายุโซนร้อน "คาจิกิ") 
      pic3คู่มือมาตราการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยอุทกภัย ปี 2562
         (พายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ")
         -แบบ อท 1
         -แบบ อท 2
         -แบบ อท 3
         -แบบสรุปขอรับจัดสรรงบประมาณ

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     pic3 คู่มือโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
         - หนังสือรับรองคุณสมบัติเกษตรกรรายย่อย

         - รายงานการประชุมอนุมัติขอเบิก
         - ตัวอย่างหนังสือขอเบิก
         - ตัวอย่างหนังสือจังหวัด
         - รายงานการประชุมมีมติให้สมาชิกเข้าร่วมมาตรการ
 
        - แบบ ลบ.1    

         - แบบ ลบ.2

โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก พักชำระหนี้ต้นเงินและ   ดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกมันสำปะหลัง (เดิม) 

    pic3  คู่มือโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (พักหนี้มันสำปะหลัง เดิม)
    pic3  ตารางแบบ พม.1 และ แบบ พม.2
    pic3  แบบหนังสือขอเบิก และรายงานต่างๆ

มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัสและพายุเซินกา)

    pic3  คู่มือ อุทกภัย ปี 2560 (พายุตาลัสและภายุเซินกา)
    pic3 
คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    pic3  ตารางแบบ อท. ตาลัส/เซินกา 1
    pic3  ตารางแบบ อท. ตาลัส/เซินกา 4

มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)   
    pic3 คู่มืออุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) 
    pic3 คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    pic3  ตารางแบบ อท.ต.3/2560
    pic3  ตารางแบบ อท.ต.4/2560

มาตรการโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60
    pic3 คู่มือ โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

    pic3 ตาราง ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย แบบ พข.1
    pic3 ตาราง  แบบรายงานผลการเบิกจ่าย พข.2

มาตรการโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60

    pic3  คู่มือ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
    pic3 ตาราง ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย แบบ อท.1
    pic3 ตาราง  แบบ อท. 2 (สำหรับจังหวัด)

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเหษตรกร ที่ประสบภัยแล้ง

     pic3  คู่มือ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มฯ ที่ประสบภัยแล้ง
    pic3 ตารางแบบ ลภ.1,2
    pic3 ตารางแบบ ลภ.4

มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเหษตรกร

    pic3 คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ข้าวฯ 2559/60
    pic3 ตารางแบบ นป.59/60

 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี  2559/60  ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    pic3 คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ฯ ผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2559/60
    pic3 ตารางแบบ มส.59/60 (น.16,17,18)

มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
    pic3คู่มือ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ข้าวฯ 2558/59
    pic3 แบบตารางทะเบียนลูกหนี้และขอเบิกเงินฯ 2558/59 (นป.58/59)
    pic3 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ข้าวนาปีฯ (ตัดสำหรับบรรยาย)
    pic3 คู่มือ " มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58
    pic3 เอกสารการบรรยายเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้าวนาปี ปี 2557/58 (โดย กรมส่งเสริมการเกษตร)
    pic3 แบบแบบสำรวจข้อมูลมาตรการช่วยเหลือชาวนา
 
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมชดเชยดอกเบี้ย
    pic3 โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงบฯ
    pic3 หลักเกณฑ์โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
    pic3 คำแนะนำแนวทางปฏิบัติโครงการพักหรี้เกษตรกรรายย่อยฯ
    pic3 แบบสำรวจงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
    pic3 ตัวอย่างการคำนวนดอกเบี้ยขอเบิกโครงการเกษตรกรรายย่อยฯ
    pic3 การคำนวณดอกเบี้ยโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
 
กิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ
    pic3 กิจกรรมฟื้นฟูอาชีพฯ 5 แสนบาท ที่ กษ 1108/ 12393 ลว. 17ตุลาคม 2556
    pic3 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ (จังหวัด), (สหกรณ์/กลุ่มฯ)
    pic3 แบบรายงานกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ (แบบ ทบ.8, ทบ.9)
 
 pic3คู่มือโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อย และยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร