h021

แนวทางโครงการเกษตรปลอดภัย ปี  พ.ศ. 2564

อนุมัติบุคคลภายนอก

โครงการอบรมวิเคราะห์ดิน

โครงการอบรม RSPO

แบบรายโครงการเกษตรปลอดภัย  แบบ 1  แบบ 2- 6

 

pic6  กฎหมาย / ระเบียบ / คำสั่ง เกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ


pic6
  
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485

pic6  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504

pic6  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

pic6  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

pic6  กฎกระทรวงแบ่งสวนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

 

ระเบียบ

pic6  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561

pic6  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

ประกาศ

pic6  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงนิคสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

pic6  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้ของนิคสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

 

พระราชกฤษฎีกา

1.พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2541

2.พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2540

3.พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอวังจันทร์ อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ.2539

4.พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง และอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2536

5.พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอระแงะ และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2533

6.พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2532

7.พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2531 

8.พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2531