h020
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     pic5คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 673/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหาร กพส.สั่ง ณ วันที่ 4 กันยายน 2556
     pic5คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 728/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกพส.สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555
 
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 424/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหาคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2557
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 423/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2557
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 412/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหาคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 411/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 322/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นคณะกรรมการบริหาร กพส.สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2555
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 83/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 82/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 579/2553 เรื่อง มอนอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร กพส.สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
 
การมอบอำนาจกองทุนพัฒนาสหกรณ์
     pic5หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1115/9200 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
     pic5เรื่อง มอบอำนาจการจำนอง กานถอดจำนอง การบังคับจำนอง
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 83/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงินทุน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 149/2548 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่1 และพื้นที่ 2 ลงสนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่างๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2546
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 290/2544 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2544
     pic5คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 574/2540 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่างๆแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2540
 
เงินนอกงบประมาณอื่นๆ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
     pic3คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 216/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหาคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด)
     pic3คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 149/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหาคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559(โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธียกระดับราคาให้ยั่งยืน)
     pic3คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 397/2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหาคร พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่ง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร)
     pic3คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 365/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551(โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตกร)
 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
     pic2คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 431/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 18 กันยายน 2558
     pic2คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 289/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2555
 
เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์
     pic6คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 633/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษจิกายน 2556
     pic6คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 191/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2556
     pic6คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 190/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2556
     pic6คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 124/2555 เรื่อง มอบหมายให้สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555
     pic6คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 540/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้นิคมสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553