h008

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ
pic1โครงการสนัสบนุนเงินทุนสหกรณ์ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี พ.ศ. 2566
pic1โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในสถาบันเกษตรกร ปี 2566
pic1โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66
pic1โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2566
pic1โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกาตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pic1โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pic1โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
pic1โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     และสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
pic1โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการค้าสำหรับร้านค้าสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจซุเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปี 3
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ 4
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อนเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนสหกรณ์ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร ปี พ.ศ. 2565
pic1โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ปี 2565
pic1โครงส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2564/65
pic1โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคมีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตสอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560-2569
pic1โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pic1โครงการเพิ่มศักยภาพดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pic1โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ประมง และปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565
pic1โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร  (แนวทางปฏิบัติงาน)
pic1โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pic1โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
pic1โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ภายใต้นโยบายปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ 3 แบบติดตามโครงการ
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  แบบติดตามโครงการ
pic1โครงการจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2565
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ 2
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ
pic1  โครงการนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร
pic1  โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่สหกรณ์ในสถาบันเกษตรกร
pic1   โครงการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔
pic1  โครงการพัฒนาการผลิดน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต
pic1  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
pic1  โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร
pic1  โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ
pic1  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
pic1  โครงการสนับสนุนการร่วมกลุ่มเครือข่าสยธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่
pic1  โครงการสนับสนุนเงิน กพส. ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
pic1  โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจร้านสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์
pic1  โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในสถานประกอบการ
      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
pic1  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
pic1  โครการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
pic1  โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ภายใต้นโยบายปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agi-Map ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
pic1  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ ๕)
pic1  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ ๒
pic1  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจสหกรณ์

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ

 pic1    ครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

 pic1    โครงการส่งเสริมและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่สหกรณ์ในสถาบันเกษตรกร ปี 2563

 pic1    โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

 pic1    โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต

 pic1   โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2563

 pic1   โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร (ASPL)

 pic1   โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL

 pic1  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 4)

 pic1   โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่

 pic1   โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์

 pic1   โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 pic1   โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์

pic1   โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ภายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map ในนิคมสหกรณ์

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ
pic1โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
pic1โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2562
pic1โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
pic1โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
pic1โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2562
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ปีงบประมาณ 2562
pic1โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ปีงบประมาณ 2562
pic1โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 3)
pic1โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
pic1โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่
pic1 โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ถายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map ในนิคมสหกรณ์ ปี 2562
pic1 โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ
     pic1โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
     pic1 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2561
     pic1 โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     pic1 โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
     pic1 โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2561
     pic1 โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2561
     pic1 โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ปีงบประมาณ 2561

     pic1 โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์  

     pic1 โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
     pic1 โครงการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามพื้นที่ AGRI-Map ในนิคมสหกรณ์
     pic1 โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัย