วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้นิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระเงินกองทุนนอกงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเปิดงานงานบุญข้าวคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายศรัธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินเขตนิคมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (กสน.3) หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) และการจำลองรูปแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามงานตรวจเยี่ยมและพบปะสมาชิกในพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพาน