ตั้งสำนักงาน
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ชื่อหน่วยงาน
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ตั้ง อาคาร 3 เลขที่ 12 ถนน กรุงเกษม แขวงวัสามพระยาเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
หมายเลขโทรศัพท์ 02 281 8100
หมายเลขโทรสาร 02 281 8100
Email pic11
Web Site http://webhost.cpd.go.th/cmsdocpd