โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2
  เอกสารสำหรับดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ 
1  แบบรายงานความก้าวหน้า (ก่อนอนุมัติเงินกู้)
2 (ตัวอย่าง) หนังสือมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้สหกรณ์จังหวัด

(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด / ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม /

ตัวอย่าง หนังสือมอบให้สหกรณ์จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
4 สรุปผล และแบบสำรวจคุณสมบัติและความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกที่เข้าโครงการ
5 ตัวอย่าง หนังสือขอกู้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร / แบบคำขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร /
  ตัวอย่าง แผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ  (ข้อที่ 3 – 7 สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการ)
6 บัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามแผนความต้องการใช้เงินกู้ (แนบท้ายหนังสือขอกู้เงิน)
7 หนังสือเสนอประธานกรรมการพิจารณาเงินกู้
8 (ร่าง) สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
9 (ร่าง) สัญญาค้ำประกัน
10 รายละเอียดการอนุมัติให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู้เงิน
11 แบบรายงานผลการอนุมัติเงินกู้
12 แบบตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงินกู้ (รายสัญญา)
13 แบบสำรวจแผนที่ขุดสระเก็บกับน้ำ/ขุดเจาะบ่อบาดาล
14 แบบรายงานที่ 1 สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงินกู้
15 แบบรายงานที่ 2 สรุปผลการจ่ายเงินกู้ การชำระหนี้เงินกู้ เงินจ่ายขาดค่าบริหารจัดการ
16 ตัวอย่าง ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ / ตารางประมาณการ /ขอเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  / ตารางการเบิกเงิน / ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
   
01 คู่มือปฏิบัติงาน
   
  เอกสารที่ไม่ได้จัดทำไว้ในเล่มคู่มือ (สำหรับศึกษาข้อมูล) 
1 ความเห็นของหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ตามภาคผนวก ข้อ 29)
2 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3 การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุมัติให้เงินกู้เงินทุนอื่นแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กพร. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ อนุมัติ)
5 ย่อ คู่มือที่ 26 :  การอนุมัติให้เงินกู้เงินทุนอื่นแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
6 คู่มือที่ 26 : แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง
7 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
9 พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
10 ที่ตั้งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลส่วนภูมิภาค