• 12-08-65
  • banner-12-08
  • King
  • HOPE01
  • HOPE02

 News ภาพข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายศรัธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินเขตนิคมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเปิดงานงานบุญข้าวคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระเงินกองทุนนอกงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้นิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (กสน.3) หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) และการจำลองรูปแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting