• King
  • HOPE01
  • HOPE02

ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

 News ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ Zoom Meeting

พิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิสภาพ”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 โครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ“การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ”รุ่นที่ 1 ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ Zoom Meeting

28 พฤษภาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในที่ประชุม “การพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ  2564 และการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ (ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference)”

วันที่ 23 เมษายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ และโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร ประเภทหนี้สหกรณ์ ทางไกลผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์