เลขที่คำสั่ง

 
เรื่อง
 
ลงวันที่
เอกสาร
 543/2565  

มอบอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ที่เป็นอำนาจของอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.2562 หมวด 7

   12 ต.ค. 2565  
 512/2565   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 320/2565 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565)
   28 ก.ย. 2565  
 417/2565   กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 303/2564
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565)
  15 ส.ค. 2565  
 320/2565   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 172/2565 
ลงวันที่ 20 เมษายน 2565)
   14 มิ.ย. 2565  
 303/2565   กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 320/2564
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564)
    9 มิ.ย. 2564  
 172/2565   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 476/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)
   20 เม.ย. 2565  
 476/2564    มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 397/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564)
  9 พ.ย. 2564   
 399/2564   มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    29 ก.ย. 2564  
 397/2564   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 256/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และ คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ 322/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564)
   28 ก.ย. 2564  
 326/2564   มอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร กพส. (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่
90/2564 
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)
   19 ส.ค. 2564  
 325/2564   มอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 91/2564
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)
   19 ส.ค. 2564  
 322/2564   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)    17 ส.ค. 2564  
 320/2564   กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 74/2564
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)
   17 ส.ค. 2564  
 304/2564   มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจงหวัดปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 287/2561 
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561)
   27 ก.ค. 2564  
 280/2564   การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฎิบัติราชการแทนด้านการบริหาร
งบประมาณ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 224/2558
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558)
   30 มิ.ย. 2564  
 279/2564   มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับเงินรายได้
ของนิคมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 583/2563 ลงวันที่
8 ตุลาคม 2563)
   30 มิ.ย. 2564  
 243/2564   มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    25 พ.ค. 2564  
 192/2564   มอบอำนาจการแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ
(Company User) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงิน
ส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 
Corporate Online)
   9 เม.ย. 2564  
 180/2564   มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
   1 เม.ย. 2564  
 91/2564   มอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 620/2563 
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)
   22 ก.พ. 2564  
 90/2564   มอบหมายให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร กพส. (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 619/2563
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)
   22 ก.พ. 2564  
 74/2564   กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 588/2563 ลงวันที่ 15 
ตุลาคม 2563)
   16 ก.พ. 2564  
 663/2563   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 568/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)
   22 ธ.ค. 2563  
 588/2563   กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 23/2563 ลงวันที่ 14
มกราคม 2563)
   15 ต.ค. 2563  
 583/2563   มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับเงินรายได้
ของนิคมสหกรณ์
   8 ต.ค. 2563  
 236/2563   มอบหมายในการสั่งการและปฏบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนสหกรณ์อาสาสมัคร
เกษตร สาขาอาสาสมัครสหกรณ์
   12 มิ.ย. 2563  
 312/2563   กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ (เพิ่มเติม)
   26 พ.ค. 2563  
 236/2563   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 600/2562 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และ ที่ 36/2563
ลงวันที่ 21 มกราคม 2563)
   14 เม.ย. 2563  
 216/2563   มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19)
   30 มี.ค. 2563  
 215/2563  
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

   30 มี.ค. 2563  
 214/2563  
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

   30 มี.ค. 2563  
 173/2563  
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   17 มี.ค. 2563  
 172/2563  
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   17 มี.ค. 2563  
 123/2563  
มอบอำนาจการอนุญาตและรับทราบการไปต่างประเทศในระหว่างการลา
หรือในระหว่างวันหยุดราชการ

   21 ก.พ. 2563  
114/2563  
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   17 ก.พ. 2563  
 113/2563  
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   17 ก.พ. 2563  
 112/2563  
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์

   17 ก.พ. 2563  
 36/2563   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)    21 ม.ค. 2563  
 35/2563  
มอบหมายการกำกับดูแลงาน โครงการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   21 ม.ค. 2563  
 23/2563  
กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 468/2562 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562
)

   14 ม.ค. 2563  
 600/2562  
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 466/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562)

   9 ธ.ค. 2562  
 567/2562  
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

   21 พ.ย. 2562  
 528/2562    
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เกี่ยวกับเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์

   30 ต.ค. 2562  
 527/2562  
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เกี่ยวกับเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์

   30 ต.ค. 2562  
 519/2562  
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   28 ต.ค. 2562  
 468/2562  


กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 552/2561 
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
)

   2 ต.ค. 2562  
 466/2562  


มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 515/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และคำสั่งที่ 232/2562
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562)

   1 ต.ค. 2562  
 427/2562  
มอบหมายการอนุมัติให้จ่ายเงินตามใบมอบฉันทะ (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 220/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
)

   17 ก.ย. 2562  
 426/2562   มอบอำนาจการอนุมัติการจ่ายเงิน    17 ก.ย. 2562  
 232/2562  

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)

   13 พ.ค. 2562  
 69/2562   มอบอำนาจการลงนามในสัญญาจ้างพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
   8 ก.พ. 2562  
 552/2561  
กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 638/2560
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ
ที่ 503/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม)

   16 พ.ย. 2561  
 515/2561  
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   1 พ.ย. 2561  
 287/2561   มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน    8 มิ.ย. 2561  
 286/2561   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)    7 มิ.ย. 2561  
 283/2561   มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณณ์    6 มิ.ย. 2561  
 262/2561  


มอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนอาสาสมัครเกษตร
สาขาอาสาสมัครสหกรณ์

   28 พ.ค. 2561  
 39/2561  
มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม กำกับ แนะนำ
การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน

   1 ก.พ. 2561  
 710/2560   มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    29 ธ.ค. 2560  
 658/2560  
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 557/2560 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560)

   30 พ.ย. 2560  
 638/2560  
กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์(ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 573/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560)

   24 พ.ย. 2560  
573/2560
 
กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 133/2560
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560

  19 ต.ค. 2560  
557/2560
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 176/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560)

  16 ต.ค. 2560  
550/2560
  มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   16 ต.ค. 2560  

  446/2560

  มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ    31 ส.ค. 2560  
  407/2560   มอบอำนาจการอนุญาตและรับทราบการเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ    8 ส.ค. 2560  
233/2560
  มอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานติดตามงานตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   16 พ.ค. 2560  
133/2560
  มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณเป็นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร กพส. (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ 628/2556 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
  11 เม.ย. 2560  
  176/2560   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 633/2559 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559)
  4 เม.ย. 2560  
 
133/2560
 

กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ 82/2559
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559)

   20 มี.ค. 2560  
 
126/2560
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 81/2560 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)
  17 มี.ค. 2560  
 
111/2560
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 44/2560
ลงวันที่ 27 มกราคม 2560)
   6 มี.ค. 2560
81/2560
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 191/2556 
ลงวันที่ 11 เมษายน 2556)
  16 ก.พ. 2560  
45/2560
  มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 424/2556 ลงวันที่
29 กันยายน 2557)

  27 ม.ค. 2560
44/2560
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 423/2557 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557)
  27 ม.ค. 2560
43/2560
 

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เกี่ยวกับกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 83/2555 ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2555)

  27 ม.ค. 2560  
633/2559
  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 79/2559 
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559)
  30 ธ.ค. 2559  
594/2559
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 565/2551 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551)
  6 ธ.ค. 2559  
578/2559
  มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   25 พ.ย. 2559  
577/2559
  มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   25 พ.ย. 2559  
293/2559
  มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ และมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
  6 ก.ค. 2559
216/2559
  สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
  4 พ.ค. 2559
149/2559
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
  23 มี.ค. 2559
125/2559
  กำหนดอำนาจหน้าที่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
ปี 2559-2560
  17 มี.ค. 2559
82/2559
  กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 482/2558
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558)
  15 ก.พ. 2559
79/2559
  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 540/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557)
  15 ก.พ. 2559