KM topic

 

  13 2565
 •  
คู่มือการใช้งาน (ทขล) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลข่าวสารลับ
  12 64
 •  
 เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

 

   t2563
 •  
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 •  
คู่มือการสร้าง Google Form
 •  
การสร้าง infographics ด้วยโปรแกรม Microsoft  PowerPoint เบื้องต้น
                 

 001

 •  
รับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
 •  
คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
   
     t2560 2
 •  
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
   
t2559 2
   
 •  
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
 •  
การบริการที่ดี
 •  
กระบวนการรายงานการตรวจราชการ
   
t2558 2
 
การประชาสัมพันธ์องค์กร
   
t2557 2
 
เผยแพร่องค์ความรู้จากหน่วยงานภายใน
แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ
แบบบัญชีหนังสือขอทำลาย
 •  
ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล
 •  
ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่องค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอก
(สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และการทำลายเอกสารราชการ
 สำเนาหนังสือเวียน 8 ฉบับ
   
t2556 2
   
 •  
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
   
t2555 2
 
 •  
การสืบค้นและยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติทางเครือข่าย Internet ใน Website กรมส่งเสริมสหกรณ์
t2554 2
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 1
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 2
 
t2553 2
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เทคนิคการใช้ถ้อยคำภาษา ในหนังสือราชการ
ภาษาหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
การเขียนบันทึกเสนอ
 
t2552 2
 
 องค์ความรู้เรื่อง..การบริการที่ดี
 จดหมายข่าวการจัดการความรู้