เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม

ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 126