วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 132 ปี

และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง โดยมี นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร