วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 20 ปี

และสนับสนุนเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ มกอช. โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร