วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น (ระดับหน่วยงาน)

ประจำปี พ.ศ.2565 ให้แก่ นางสาวไพรินทร์ เชื้อสมุทร นักวิชาการสหกณ์ชำนาญการ เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น สาขานักสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และนางสาวณัชชาพร สงวนสิน นักวิชาการเผยแพร่ เป็นพนักงานราชการดีเด่น