new03 24 05 2565 4

------------------------------------------------------------------------------------------------

New00 1

 กลุ่มสารบรรณ (กสบ.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร หนังสือราชการ และงานด้านระเบียบงานสารบรรณของกรม
2.ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารราชการ การประมวลกฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ จัดทำทะเบียนเพื่อการจัดและค้นหา
3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับ ส่ง ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม รวบรวมแผนงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงาน
5.ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน
7.ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ (กชป.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของฝ่ายบริหาร
2.จัดเตรียมการประชุมในระดับกรม
3.ประสานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน
4.ดำเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมุูลสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหาร
5.รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มประชาสัมพันธ์ (กปส.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2.จัดทำข่าวและประชาสัมพันธ์ผลงานกรมฯ ข่าวผู้บริหารกรม บทความ และสารคดีเพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชน
3.จัดทำบรรยายสรุป จัดเตรียมบทสัมภาษณ์และจัดแถลงข่าว
4.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
5.การจัดทำรายงานตามแผนงานบริหารของกรมฯ

 กลุ่มห้องสมุด 
>>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือก จัดซื้อ จัดหา และจัดวางระบบการจัดเก็บ รวมทั้งการรักษาวัสดุสิ่งพิมพ์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด
2.ให้บริการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด
3.ประสานและให้ความร่วมมือกับห้องสมุด หรือสถาบันอื่นในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มตรวจราชการ (กตร.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้ตรวจราชการกรม
2.จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของผู้ตรวจราชการกรม
3.ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
4.ประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม
5.ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของส่วนราชการตามแผนการตรวจราชการ
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (กบร.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเรื่องร้องเรียนหมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ การร้องขอ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากประชาชน หน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ
2.ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น โดย
    2.1 กรณีที่สามารถดำเนินการได้ ให้ดำเนินการตอบข้อร้องเรียนในทันที
    2.2 กรณีที่ต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการตอบข้อร้องเรียน ให้ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานหรือผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อนำมาประมวลผลและรายงานอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
3.ให้คำปรึกษา และความเห็นทางกฎหมาย รวมถึงการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายจัดที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย