เกี่ยวกับโครงการฯ ++

picsample

             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจ และให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

            กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายให้นิคมสหกรณ์ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม้ป่า พืชพรรณไม้ท้องถิ่นและพืชสมุนไพรต่าง ๆ โดยการปลูก ศึกษาวิจัยและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมโดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กำหนดไว้

 

 วัตถุประสงค์ ++

         1.1 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น โดยการรวบรวมปลูกอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

         1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจและความจำเป็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

         1.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพของสมาชิก โดยส่งเสริมการปลูก และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เช่น สมุนไพรเครื่องเทศ พืชอาหาร ไม้ร่มเงา และไม้ใช้สอย รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจัดการในรูปแบบการสหกรณ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ข่าวกิจกรรมโครงการ ++