Powered by EverLive.net
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ภาพข่าวกิจกรรม
 3. คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ล่าสุด

14 ธันวาคม 2565 นายไพฑูรย์ ชนะชู ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนายทะเ... อ่านทั้งหมด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประธานเปิ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุ... อ่านทั้งหมด

     7 กรกฎาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธา... อ่านทั้งหมด

27 มิถุนายน 2565 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย เป็นประธ... อ่านทั้งหมด

9 พฤษภาคม 2565 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย เป็นประธาน... อ่านทั้งหมด

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเ... อ่านทั้งหมด

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย เปิดโอกา... อ่านทั้งหมด

ข้าราชการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ กลุ่มกฎห... อ่านทั้งหมด

28 มีนาคม 2565 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพั... อ่านทั้งหมด

More from this category
 • Super User

                                                                                  

    เรื่อง  ดาวน์โหลด 
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2565    icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์     icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวโดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศร่วมกับสหกรณ์สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565     icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565     icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์     icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565      icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564     icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ พ.ศ.2564     icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564      icon pdf
  1138529136 ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน      icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ.2564       icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก พ.ศ.2564       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ยกเลิก)       icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ พ.ศ.2564       icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม) (ยกเลิก)       icon pdf
  1138529136 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ยกเลิก)      icon pdf
  1138529136 กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563       icon pdf
  1138529136 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็น   "ร้านสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง"           พ.ศ. 2564 
        icon pdf
  1138529136 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563       icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563      icon pdf
  1138529136 ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2563       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2563       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 4/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 3/2562 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (ยกเลิก)        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พ.ศ.2562        icon pdf
  1138529136 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561        icon pdf
  1138529136 วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น        icon pdf
  1138529136 แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แตกต่างจากแบบไม่มีเงื่อนไข        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560         icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและการทดสอบความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกรายชื่อ การต่ออายุ และขีดชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์        icon pdf
   1138529136  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์     (ฉบับที่ 2)        icon pdf
  1138529136 ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น        icon pdf
  1138529136 ร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559        icon pdf
  1138529136 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (ที่ 198/2559 ลว. 25 เม.ย. 59)        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ (ที่ 8/2559 ลว. 28 มี.ค. 59)          icon pdf 
   1138529136  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2559        icon pdf
   1138529136  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 14/2558 มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
   1138529136  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2558 ให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก        icon pdf
  1138529136 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 617/2553 แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2557 ให้สหกรณ์แท็กซี่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์        icon pdf
         

                                                                                                                                 view all


  (2)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขั้นพื้นฐาน” โดยมี นายไพฑูรย์ ชนะชู ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการที่เป็นผู้ชำระบัญชีซึ่งได้รับแต่ตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้สังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่ โครงการ และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม Spello โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรว่าเป็นภารกิจสำคัญที่กรมต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดกรมที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดต้องปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ได้ 25% ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ยกเลิกกิจการไปแล้ว ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้ กรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีความรู้พื้นฐานในการชำระบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการทำงานชำระบัญชีให้บรรลุเป้าหมายที่กรมตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรอย่างเต็มที่ สำหรับผู้อบรมที่เป็นมือใหม่ยังไม่เคยจับงานชำระบัญชีสหกรณ์ก็ขอให้ตั้งใจฝึกฝน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ส่วนคนที่เคยผ่านงานนี้มาก่อนแล้วก็ขอให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน เพื่อให้โครงการอบรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าไว้
 
สำหรับโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขั้นพื้นฐาน” เป็นโครงการที่สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการชำระบัญชี กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่างๆ และสามารถจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่ให้ผู้ชำระบัญชี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเรื่องชำระบัญชีได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ โครงการอบรมฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
Tagged Under

backgroun queen9 new