Powered by EverLive.net

history

          ตามคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 114/2551 สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2551 ให้มีการจัดตั้งสำนักขึ้นใหม่ 1 สำนัก คือ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจงานด้านกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของกรมฯ และของนายทะเบียนสหกรณ์ โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม และ 1 ส่วน

                    menu bulletAฝ่ายบริหารทั่วไป

                    menu bulletAกลุ่มกฎหมาย

                    menu bulletAกลุ่มตรวจการสหกรณ์

                    menu bulletAส่วนทะเบียนและข้อบังคับ

          โดยให้สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

Tagged Under