Powered by EverLive.net

เอกสารเผยแพร่

nameicon 069 แนวทางการตรวจสอบและใช้อำนาจตามกฎหมายสหกรณ์ กรณีเกิดเหตุทุจริตในสหกรณ์ (กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย) 

nameicon 069 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมคดีก่อนยื่นคำให้การคดีปกครอง (กลุ่มกฎหมาย สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย)

     

Tagged Under