Powered by EverLive.net

แบบรายงาน 

nameicon 069 การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์
     หนังสือ / เอกสารแนบ 1 / เอกสารแนบ 2-1 / เอกสารแนบ 2-2
nameicon 069 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องตามบัญชานายก (แบบที่ 1 - 10)
nameicon 069 แบบการมอบหมายทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
nameicon 069 แบบรายงาน แผน - ผล การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

nameicon 069 แบบกำกับสหกรณ์/แบบมอบหมายงาน
nameicon 069
 แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน (คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559)


ร่าง/ตัวอย่าง

nameicon 069 ตัวอย่างคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ออกตามรูปแบบ
nameicon 069 ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ กรณีกระทำโดยทุจริตแก่สหกรณ์ 
nameicon 069 ร่างคำสั่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์/มอบหมายผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการประจำจังหวัด

Tagged Under