Powered by EverLive.net

              ggg

                 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีการออกหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญที่เกิดจากการประกอบกิจการทางการเงินของสหกรณ์เช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินใน 4 ด้าน คือ เกณฑ์กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล เกณฑ์กำกับความเสี่ยงด้านเครดิต เกณฑ์กำกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และเกณฑ์กำกับด้านปฏิบัติการ โดยนำหลักการกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel I  มาใช้ รวมทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานกำกับดูแล และพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์ให้ทันสมัย นั้น
                           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นเกณฑ์กำกับด้านธรรมาภิบาล
                             1138515639 กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
                         
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกเกณฑ์กำกับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามมติ ครม. ไปแล้ว จำนวน 7 เรื่อง และซักซ้อมแนวปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประกอบด้วย


                       
1. เกณฑ์กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล จำนวน 3 เรื่อง
                      1.1  การทบทวนเพดานดอกเบี้ยเงินรับฝาก โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกขนาดกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศ
                            1138515639 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
                             1.2  การจัดทำและเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน กำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดทำและเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือนตามรูปแบบที่กำหนด โดยให้เผยแพร่ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา และเว็บไซต์สหกรณ์
                           1138515639 หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 78 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

               1.3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ กำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกำหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบได้เฉพาะบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น เพื่อจำกัดให้รับสมาชิกสมทบได้เฉพาะบุคคลใกล้ชิดของสมาชิก
                           1138515639 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561             

                     2.  เกณฑ์กำกับความเสี่ยงด้านเครดิต จำนวน 5 เรื่อง

             2.1 การกำกับดูแลลูกหนี้รายใหญ่
                            (1)  เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน สำหรับบังคับใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จะให้กู้แก่สหกรณ์อื่นแต่ละสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ให้กู้

                            (2) เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น สำหรับบังคับใช้กับสหกรณ์ทุกประเภท จะรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ฝากเงินแต่ละสหกรณ์ โดยหากมีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ผู้ฝากเงินด้วย เมื่อรวมเงินกู้และเงินรับฝากจากสหกรณ์ดังกล่าวแต่ละรายต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ฝากเงิน

                                  1138515639 หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/6062 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

                                  1138515639 หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/6060 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

                                  1138515639 แนวทางปฏิบัติตามร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์กู้ยืมเงินและร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น                             

               2.2 ทบทวนหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์
                   กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิของสมาชิกสมทบ

                    1138515639 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561 

                            2.3 เกณฑ์กำกับความสามารถในการกู้ยืมของสหกรณ์

                    กำหนดความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage Ratio) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio : D/E Ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า และให้สหกรณ์นำเงินรับฝากสหกรณ์อื่นมาคำนวณเป็นหนี้สินของสหกรณ์ เพื่อควบคุมปริมาณการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ให้เหมาะสมกับระดับทุนของสหกรณ์แต่ละแห่ง และลดปัญหาการขยายตัวของสินทรัพย์ผ่านการกู้ยืมจากภายนอกจนเกินตัว

            1138515639 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 

                                 1138515639 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561

 

                    3. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์ให้ทันสมัย จำนวน 1 เรื่อง

   ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน จำนวน 8 แบบรายงาน ให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบเป็นประจำทุกเดือน สำหรับครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
                       1138515639  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 15/2560 เรื่อง ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
                             1138515639  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 16/2560 เรื่อง ขยายเวลาให้สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560                                                                 

     1138515639  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 17/2560 เรื่อง ยกเว้นการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

4. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
                          
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกเกณฑ์กำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วบางส่วนแต่พบว่าสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ยังเกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลายประเด็นจึงได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดังนี้
                              1138515639
 หนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
                                1138515639 
หนังสือ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2

    

        

Tagged Under