Powered by EverLive.net

                        handbook

 

 ลำดับ เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ new       icon pdf
2 คู่มือการเลิกสหกรณ์ new       icon pdf
3 คู่มือการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร new    icon pdf  word
4 คู่มือการใช้อำนาจที่ได้รับมอบเพิ่มเติมและตัวอย่างหนังสือ         icon pdf
5 ประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์        icon pdf
ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ        word
7 การมอบอำนาจการจำนอง การถอนจำนอง การบังคับจำนอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (กษ 1115/9200 ลว. 25 สิงหาคม 2558)         icon pdf
8 ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคำประกันและจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 (ฉบับ สิงหาคม 2558)       icon pdf 
9 สรุปคำวินิจฉัยและการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ เล่ม 1         icon pdf
10 ประมวลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ เล่ม 1       icon pdf 
11 คำแนะนำ "การจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์"          icon pdf 
12 คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์ (ควบสหกรณ์ แยกสหกรณ์ เปลี่ยนฐานะกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์)       icon pdf 
13 คู่มือจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์       icon pdf 
14 คำแนะนำการเลิกสหกรณ์       icon pdf
15 แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)       icon pdf 
16 การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  
  หนังสือ        icon pdf 
  เอกสารแนบ 1        icon pdf 
  เอกสารแนบ 2-1        icon pdf 
  เอกสารแนบ 2-2        icon pdf 
17 คู่มือการตรวจการสหกรณ์           
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2554        icon pdf
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2553        icon pdf
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2551        icon pdf
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2550        icon pdf 
18 คู่มือการกำกับดูแลสหกรณ์ new        icon pdf
19 แนวทางการตรวจการสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์        icon pdf
20 คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ        icon pdf
21 คู่มือการจัดทำระเบียบสหกรณ์        icon pdf
22 แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์        icon pdf
23 แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ (เพิ่มเติม ปี 2550)        icon pdf 
24 คู่มือการชำระบัญชี         icon pdf
Tagged Under