Powered by EverLive.net

สารบัญ

registrar1

มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
          (๒) กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่างๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
          (๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี
          (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์
          (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมด หรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก
          (๖) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์
          (๗) จัดทำรายงานประจำปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
          (๘) ออกระเบียบ หรือคำสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
          (๙) กระทำการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

          บรรดาอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการดำเนินการ อื่นใด ตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้

          การมอบอำนาจตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 


 

registrar2

๑. พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
๒. มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรร
๓. มหาอำมาตย์ตรี พระยาพิพิธสมบัติ
๔. พระยาโทณวนิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวนิก)
๕. รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์
๖. พระพิจารณ์พาณิชย์ (พิจารณ์ ปัณยวณิช)
๗. พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีระเธียร)
๘. พระพิจารณ์พาณิชย์ (พิจารณ์ ปัณยวณิช)
๙. ม.ล. อุดม ทินกร ณ อยุธยา
๑๐. นายพงส สรีวรรธนะ
๑๑. นายทนุ สาตราภัย
๑๒. นายเชื้อ วายวานนท์
๑๓. นายทนุ สาตราภัย
๑๔. พล.ต. ชาญ อังศุโชติ
๑๕. พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ
๑๖. นายสมฤทธิ์ เลิศบุศย์
๑๗. พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ
๑๘. นายอดุล นิยมวิภาต
๑๙. พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ
๒๐. นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์
๒๑. นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๒๒. นายยุกติ สาริกะภูติ
๒๓. นายสมหมาย สุรกุล
๒๔. นายทวีศักดิ์ เสสะเวช
๒๕. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
๒๖. นายบุญมี จันทรวงศ์
๒๗. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
๒๘. นายศุภชัย บานพับทอง
๒๙. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
๓๐. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
๓๑. ดร.จุมพล สงวนสิน
๓๒. นายโอภาส กลั่นบุศย์
๓๓. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
๓๕. นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์

พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๘
พ.ศ. ๒๔๖๙
พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๕
พ.ศ. ๒๔๗๕
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๘
พ.ศ. ๒๔๗๘
พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๕
พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๒
พ.ศ. ๒๔๙๒
พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๐
พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๒
พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๔
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕
พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๐
พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๐
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

 

 

Tagged Under