คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


กองประสานงานโครงการพระราชดำริ มีโครงการอะไรบ้าง

     - โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการหลวง มีโครงการย่อย กี่โครงการ

     - 3 โครงการ

1.โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

2.โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

3.โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ


โครงการพระราชดำริ มีโครงการย่อย กี่โครงการ

     - 7 โครงการ

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

5.โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน(บันได7ขั้น)

6.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ