• ita
  • cpd64

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

วันที่ 31 มกราคม - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 กองประสานงานโครงการพระราชดำริได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่