• ita
  • cpd64
นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา แจ่มกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการ “ค่ายเยาวชน....รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” พ.ศ. 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ