• ita
  • cpd64
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)