• ita
  • cpd64

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา โรงเรียนตั้งอยู่ที่บ้านหนองสำราญ ตำบลโนนค้อ อำภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ (ออนไลน์)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)