• ita
  • cpd64

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3/2564