• ita
  • cpd64
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/1039 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/1038 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชมแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/1037 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)