• ita
  • cpd64
วันที่ 20 มกราคม 2565 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด-19”

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 7/1044 ผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ (ออนไลน์)