• ita
  • cpd64
วันที่ 18 มกราคม 2565 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

วันที่ 20 มกราคม 2565 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ